Infolinia 509 338 739, e-mail sklep@papirus.biz.pl
Produkt został dodany do przechowalni - kliknij tutaj aby otworzyć przechowalnie
Produkt został usunięty z przechowalni
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Informacje

Polityka prywatności

POLITYKAPRYWATNOŚCI

SKLEPUINTERNETOWEGO PAPIRUS.BIZ.PL

1.POSTANOWIENIAOGÓLNE

1.1.Niniejsza polityka prywatności SklepuInternetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest onaźródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów SklepuInternetowego.

1.2.Administratorem danych osobowych zbieranychza pośrednictwem Sklepu Internetowego jest WOJCIECH SUJKA prowadzącydziałalność gospodarczą pod firmą „PAPIRUS” WOJCIECH SUJKAwpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministrawłaściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejscawykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Solidarności 1B, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351518778, REGON:750811249 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@papirus.biz.pl -zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnieUsługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta sąprzetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej:Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniuusług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.Administrator dokłada szczególnejstaranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane sąprzetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych zprawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu ztymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów,w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającejidentyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest toniezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimywystępujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużąliterą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna)należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w RegulaminieSklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.CELI ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danychprzetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanychprzez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowojeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiórosobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będąprzetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale niebędą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki nazlecenie Administratora.

2.2.Możliwe cele zbierania danych osobowychUsługobiorców lub Klientów przez Administratora:

 1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

 2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3.Możliwi odbiorcy danych osobowych KlientówSklepu Internetowego:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.4.Administrator może przetwarzać następującedane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze SklepuInternetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numertelefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numerlokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adreszamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest innyniż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowonazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcylub Klienta.

2.5.Podanie danych osobowych, o których mowa wpunkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji UmowySprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w SklepieInternetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danychwskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz wRegulaminie Sklepu Internetowego.

3.COOKIESI DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkieinformacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przezserwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę SklepuInternetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też nakarcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzeniakorzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółoweinformacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstaniamożna znaleźć m.in. tutaj:http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.Administrator może przetwarzać dane zawartew plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze stronySklepu Internetowego w następujących celach:

 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3.Standardowo większość przeglądarekinternetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanieplików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunkówkorzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnejprzeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowoograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwośćzapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak możeto mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżkiZamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi naniezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych krokówskładania Zamówienia).

3.4.Ustawienia przeglądarki internetowej wzakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody nakorzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy –zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażonapoprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażeniatakiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarkiinternetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.Szczegółowe informacje na temat zmianyustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnegousuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępnesą w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższychstronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.6.Administrator przetwarza równieżzanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze SklepuInternetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych wadministrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakterzbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobyodwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawnianeosobom trzecim.

4.PODSTAWAPRZETWARZANIA DANYCH

4.1.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcęlub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w nastronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowegodanych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji UmowySprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkujebrakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.Podstawą przetwarzania danych osobowychUsługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, którejjest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jejzawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingubezpośredniego własnych produktów lub usług Administratorapodstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcylub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celówrealizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy oochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa sięw szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lubusług Administratora).

5.PRAWOKONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu dotreści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroliprzetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danychAdministratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałegowstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są oneniekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane znaruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dlaktórego zostały zebrane.

5.3.W przypadku udzielenia przez Usługobiorcęlub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingubezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgodamoże być odwołana w każdym czasie.

5.4.W przypadku, gdy Administrator zamierzaprzetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celumarketingu bezpośredniego własnych produktów lub usługAdministratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do(1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestaniaprzetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuacjęlub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowapowyżej można kontaktować się z Administratorem poprzezprzesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektronicznąna adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej politykiprywatności.

6.POSTANOWIENIAKOŃCOWE

6.1.Sklep Internetowy może zawierać odnośnikido innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściuna inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego SklepuInternetowego.

6.2.Administrator stosuje środki techniczne iorganizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowychodpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobomnieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.Administrator odpowiednio udostępnianastępujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu imodyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanychdrogą elektroniczną:

  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.


Hurtownia Papirus to przede wszystkim szeroki asortyment artykułów szkolnych takich jak : plecaki, piórniki, farby nożyczki. Posiadamy także w swojej ofercie artykuły dekoracyjne, galanterię papierniczą oraz artykuły do pisania i korygowania.
Newsletter
Gotowe
Dodaj Usuń